Nepřihlášený uživatel
Registrovat
Pro sledování vysílání a přístup do archivu vysílání se musíte přihlásit ke svému účtu. Pokud jste zde poprvé, zaregistrujte se.

Informace o zpracování osobních údajů

Níže poskytujeme informace ke zpracování osobních údajů, jež získala spol. AVCreatives, s.r.o., se sídlem: Ve svahu 482/5, 147 00, Praha - Podolí, IČ: 07680538, DIČ: CZ07680538, (dále jen „AVCreatives, s.r.o.“) v rámci registrace do uživatelského účtu na webových stránkách diapro.cz email: registrace@diapro.cz.

Společnost AVCreatives, s.r.o. si je vědoma významu ochrany osobních údajů a soukromí účastníků svých akcí, a proto při uchovávání a zpracování Vašich osobních údajů postupuje v souladu s platnými právními předpisy.

POJMY

Níže uvedené pojmy mají následující význam:

 • Správce osobních údajů – osoba, která sama nebo společně s jinými určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů.
 • Subjekt osobních údajů – člověk, avšak nikoliv právnická osoba.
 • Osobní údaj – veškeré informace o identifikovaném nebo identifikovatelném člověku, kterého lze přímo i nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokalizační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity tohoto člověka.
 • Zpracování – jakákoliv operace nebo soubor operací s osobními údaji nebo soubory osobních údajů, který je prováděn pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů, jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení.

ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Jako správce osobních údajů zpracováváme ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) následující údaje uživatelů:

 • jméno,
 • příjmení,
 • titul,
 • e-mail,
 • ČLK ID

v souladu s Nařízením, a to za účelem administrace uživatelského účtu, umožnění poskytování služeb a umožnění přístupu k nim.
Výše uvedené zpracování je umožněno na základě:

 • čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení – zpracování nezbytné pro splnění smlouvy,
 • čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení – zpracování na základě právní povinnosti správce, a
 • čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení – je-li to nezbytné pro účely oprávněných zájmů správce.

OBCHODNÍ SDĚLENÍ O AKCÍCH AVCREATIVES, s.r.o.

Pokud jste v registraci udělili souhlas také se zasíláním obchodních sdělení, pak je společnost AVCreatives, s.r.o. oprávněna zasílat Vám informace obchodního typu, pokud tyto shledá podstatnými nebo zajímavými. Informace lze zasílat e-mailem, pokud jsou tyto údaje uvedené v registraci nebo v uživatelském účtu. Zasílání uvedených obchodních sdělení je možné kdykoliv a bezplatně odmítnout, a to pomocí odkazu v e-mailu : registrace@diapro.cz. Případné odvolání souhlasu se zasíláním obchodních sdělení nemá vliv na založení a existenci uživatelského účtu.

ZPRACOVATELÉ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje zjištěné při komunikaci s Vámi spravuje správce, kterému byly tyto údaje v rámci komunikace sděleny.
Vyžadují-li to okolnosti situace, je možné, že budou Vaše osobní údaje zpřístupněny subdodavatelům AVCreatives, a to zejména v případě zajištění ochrany Vašich práv a oprávněných zájmů, v případě ochrany osobních údajů, jejich integrity a správnosti.
Odesláním on-line registrace je udělen výslovný a informovaný souhlas k tomu, aby správce osobních údajů a z jeho pověření případně zpracovatelé uvedení na webových stránkách www.diapro.cz zpracovávali všechny výše uvedené osobní údaje k výše popsaným účelům, tj. zejména aby je shromažďovali, ukládali, zpřístupňovali, upravovali, třídili, vyhledávali v nich, vymazávali je (likvidovali), předávali mimo EU, a to vše v souladu s nařízením. K jiným účelům nebudou osobní údaje zpracovány.

DOBA ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje, jež od Vás získáváme na základě Vašeho souhlasu, ukládáme po dobu 3 let od jejich získání dle příslušných právních předpisů. Po této době Vás budeme informovat, že máme Vaše údaje uložené. Součástí této informace bude žádost o prodloužení doby uložení osobních údajů. Pokud nevyjádříte souhlas s tímto zpracováním, budou Vaše osobní údaje vymazány. Tímto nejsou dotčeny osobní údaje, které získáme na základě jiného právního titulu ani tím nejsou dotčeny naše povinnosti ohledně osobních údajů uložených nám zákonem.

OSOBNÍ ÚDAJE A VAŠE PRÁVA

V souvislosti se zpracováním osobních údajů máte následující práva:

Právo na přístup k osobním údajům

Máte právo získat od AVCreatives, s.r.o. potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům a k následujícím informacím:

a) účel zpracování;
b) kategorie dotčených osobních údajů;
c) příjemci, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny;
d) plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje uloženy;
e) existence práva požadovat od AVCreatives, s.r.o. opravu nebo výmaz osobních údajů nebo omezení jejich zpracování, anebo vznést námitku proti tomuto zpracování;
f) právo podat stížnost u dozorového úřadu;
g) veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud jste je nesdělil/a AVCreatives, s.r.o. sám/sama;

Máte zároveň právo získat kopii zpracovaných osobních údajů.

První kopie zpracovávaných osobních údajů je poskytnuta zdarma. Každá další kopie může být zpoplatněna. Kopií se rozumí i elektronická forma zpracovávaných dat.

Právo na opravu osobních údajů

Máte právo na to, aby AVCreatives, s.r.o. bez zbytečného odkladu opravilo nepřesné osobní údaje, které se Vás týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování máte právo na doplnění neúplných osobních údajů.

Právo na výmaz osobních údajů

Máte právo na to, aby AVCreatives, s.r.o. bez zbytečného odkladu vymazalo osobní údaje, které se Vás týkají. AVCreatives, s.r.o. pak má povinnost osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat, pokud je dán jeden z těchto důvodů:

a) osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;
b) odvoláte souhlas, na jehož základě byly údaje zpracovány a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování;
c) vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování;
d) osobní údaje byly zpracovány protiprávně;
e) osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Unie nebo České republiky;
f) osobní údaje byly shromážděny od dítěte na základě souhlasu zákonného zástupce v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti.

Právo na výmaz se neuplatní, pokud je zpracování nezbytné pro splnění právních povinností, pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků a další případy stanovené právním předpisem.

Právo na omezení zpracování

Máte právo na to, aby AVCreatives, s.r.o. omezilo zpracování osobních údajů, v kterémkoli z těchto případů:

a) máte za to, že AVCreatives, s.r.o. zpracovávané osobní údaje jsou nepřesné – v tomto případě může být omezení zpracování osobních údajů omezeno na dobu potřebnou pro ověření přesnosti údajů;
b) zpracování je protiprávní a Vy odmítáte výmaz osobních údajů a žádáte místo toho o omezení jejich použití;
c) AVCreatives, s.r.o. již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;
d) Vy jste vznesl/a námitku proti zpracování, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody AVCreatives, s.r.o. převažují nad oprávněnými důvody subjektu údajů.

Právo vznést námitku proti zpracování

Máte z důvodů týkajících se Vaší konkrétní situace právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají, které AVCreatives, s.r.o. zpracovává z důvodu jeho oprávněného zájmu. AVCreatives, s.r.o. v takovém případě osobní údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Právo na přenositelnost osobních údajů

Máte právo získat osobní údaje, které se Vás týkají, jež jste poskytl/a AVCreatives, s.r.o., ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a právo, aby AVCreatives, s.r.o. předalo tyto údaje jinému správci, aniž by tomu AVCreatives, s.r.o., kterému byly osobní údaje poskytnuty, bránilo, a to v případě, že:

a) zpracování je založeno na Vašem souhlasu a
b) zpracování se provádí automatizovaně.

Při výkonu svého práva na přenositelnost údajů máte právo na to, aby osobní údaje byly předány přímo jedním správcem správci druhému, je-li to technicky proveditelné

Právo odvolat souhlas

Máte právo svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, které nejsou nezbytné pro splnění služeb nebo nejsou nezbytné pro splnění právních povinností AVCreatives, s.r.o., kdykoliv písemně odvolat, a to zasláním nesouhlasu se zpracováním osobních údajů na e-mailovou adresu: registrace@diapro.cz nebo jiným způsobem, jež Vám byl sdělen při získání osobních údajů.

Právo podat stížnost u dozorového úřadu

Pokud se domníváte, že AVCreatives, s.r.o. nezpracovává Vaše osobní údaje zákonným způsobem, máte právo podat stížnost u dozorového úřadu:

Úřad pro ochranu osobních údajů
se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7,
e-mail: posta@uoou.cz,
tel.: 234 665 125

Právo na informace ohledně opravy nebo výmazu nebo omezení zpracování

AVCreatives, s.r.o. je povinen oznamovat jednotlivým příjemcům, jimž byly osobní údaje zpřístupněny, veškeré opravy nebo výmazy osobních údajů nebo omezení zpracování, s výjimkou případů, kdy se to ukáže jako nemožné nebo to vyžaduje nepřiměřené úsilí.

Právo být informován v případě porušení zabezpečení osobních údajů

Pokud je pravděpodobné, že určitý případ porušení zabezpečení osobních údajů bude mít za následek vysoké riziko pro práva a svobody fyzických osob, oznámí Vám AVCreatives, s.r.o. toto porušení bez zbytečného odkladu.

Jsem odborníkem ve smyslu §2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.